Informacje ogólne

Czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorcy) będą obowiązkowo składać deklaracje

VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy

JPK_VAT) za okresy od 1 października 2020 r.

Początkowo nowy JPK_VAT mieli składać za okresy od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duzi przedsiębiorcy (pozostali –

dobrowolnie), a za okresy od 1 lipca 2020 r. – wszyscy podatnicy. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, termin ten został

jednak odroczony.

UWAGA! Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez

JPK_VAT.

Nowy JPK_VAT to dokument elektroniczny, który będzie zawierać:

zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres,

pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,

dodatkowe dane – potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy JPK_VAT nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych

ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe

przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT, tj.:

JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

W przypadku JPK_V7M podatnicy będą zobowiązani do wypełniania wszystkich elementów pliku JPK_VAT, natomiast

w przypadku JPK_V7K podatnicy będą zobowiązani do wypełniania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej –

kwartalnie.

Przykład kwartalnego składania JPK_VAT

W przypadku JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. podatnik prześle:

– część ewidencyjną za październik 2020 r. – do 25 listopada 2020 r.,

– część ewidencyjną za listopad 2020 r. – do 28 grudnia 2020 r.,

– część ewidencyjną za grudzień 2020 r. oraz część deklaracyjną za październik, listopad i grudzień 2020 r. – do 25

stycznia 2021 r.

Nowy JPK_VAT będzie można podpisać:

podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

profilem zaufanym,

danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje zatem, że podatnicy nie będą składali odrębnie:

deklaracji VAT-7 i VAT-7K (wraz z załącznikami) oraz

informacji o ewidencji (obecnego JPK_VAT).

Realizując oba te obowiązki, będą przesyłali nowy JPK_VAT (składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej).

W nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba będzie podawać oznaczenia dla niektórych towarów/usług, procedur i dowodów.

Oznaczenia niektórych dostaw towarów/usług

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów

pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych),

GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych,

pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje

białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN

2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą

pozycją,

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów

nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki

przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające),

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63,

65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,

GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do

ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów,

GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa

w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych,

zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii

publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex

52.1.

Oznaczenia procedur szczególnych

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących

podatnikami,

TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa

w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi),

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach

transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach

transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na

zasadach marży,

I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

(import),

I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

(import),

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,

opodatkowany VAT,

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz

podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT),

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego

przeznaczenia, opodatkowane VAT,

MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do

jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie

rejestrującej).

Oznaczenia dowodów zakupu

MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową

metodę rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT),

VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),

IMP – w przypadku importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT,

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze

zmianą współczynnika odliczenia VAT).

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono obszerne wyjaśnienia dotyczące nowego

JPK_VAT. W oparciu o nie została opracowana treść niniejszego pomocnika.