Proporcja nie jest stosowana przy odliczeniu VAT od tych zakupów, które mogą być przyporządkowane do sprzedaży z prawem lub bez prawa do rozliczenia.
W przypadku gdy wyliczona proporcja ma postać ułamka, zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przy obliczaniu proporcji nie uwzględnia się kwot tzw. nieopodatkowanych dotacji (czyli dotacji, których wartość nie jest uwzględniana przy obliczaniu podstawy opodatkowania VAT).

W okresie korekty podatnik koryguje tylko, odpowiednio, 1/10 lub 1/5 kwoty VAT naliczonego.

W przypadku sprzedaży podatnik nie czeka z korektą do końca roku lecz dokonuje jej w bieżącej deklaracji!
Korekta ma zastosowanie również przy zmianie przeznaczenia innych zakupów niż składniki majątku trwałego (np. towarów) – wówczas nie ma zastosowania żadne ograniczenie korekty w czasie.Bardzo często wyłączenie KUP ze względu na brak celowości przesądza o konieczności korekty rozlicznego uprzednio VAT.
trong>TEMAT MIESIĄCA: Roczna korekta w VAT krok po kroku

Pamiętaj!

Każda (nawet wynosząca jeden punkt procentowy) różnica między proporcją wstępną a ostateczną obliguje podatnika do przeprowadzenia korekty rocznej.
Część obrotu podatników nie jest uwzględniana przy obliczaniu proporcji ostatecznej.
Obrót nieuwzględniany przy ustalaniu proporcji ostatecznej
• obrót (opodatkowany i zwolniony) uzyskany z dostaw używanych przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,

• obrót z tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych.

• obrót z tytułu transakcji dotyczących usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 u.p.t.u., w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
Przy obliczaniu proporcji ostatecznej nie uwzględnia się również wartości czynności innych niż sprzedaż podatników. Wyjątek stanowią dokonywane przez podatników dostawy towarów oraz świadczenie usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju.

Wartości czynności niestanowiących sprzedaży w rozumieniu VAT nie uwzględnia się przy obliczaniu proporcji (za wyjątkiem dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju).

Czynności, których wartość nie wpływa na proporcję ostateczną• wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,

• zakupy towarów i usług, dla których nabywcy są podatnikami (w tym import usług),

• wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, w których polski podatnik jest ostatnim uczestnikiem obrotu (nabywcą),

• otrzymywane dotacje, subwencje i innych dopłaty o podobnym charakterze, które nie powiększają podstawy opodatkowania podatników,

• czynności niepodlegające opodatkowaniu, np. odszkodowania i kary umowne czy niepodlegające opodatkowaniu czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Obliczona na wskazanych zasadach proporcja ostateczna jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto istnieje możliwość zaokrąglenia proporcji ostatecznej wynoszącej (po zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej) 99% do 100%, zaś proporcji wynoszącej (po zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej) 1% lub 2% – do 0%.

O ile prawo do zaokrąglenia proporcji ostatecznej nieprzekraczającej 2% do 0% jest bezwarunkowe, warunkiem możliwości zaokrąglenia proporcji ostatecznej wynoszącej 99% do 100% jest, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł. Jeżeli kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji 99%, w skali zakończonego roku była równa lub wyższa niż 500 zł, zaokrąglenie proporcji ostatecznej dla tego roku do 100% nie jest możliwe.

Warunkiem możliwości zaokrąglenia proporcji ostatecznej wynoszącej 99% do 100% jest, aby kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł.
Podatnicy mogą być obowiązani do przeprowadzenia korekty jednorazowej, korekty rozłożonej w czasie lub obu rodzajów korekt.

Krok. 5 Przeprowadzenie korekty jednorazowej

Korekcie jednorazowej za zakończony rok podlegają wszelkie towary i usługi nabyte przez podatników w tym roku (a ściślej – wszelkie towary i usługi, w stosunku do których prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało u podatników w zakończonym roku), które nie podlegają korekcie rozłożonej w czasie.

Dodanie kwoty korekt zwiększają przychody podatników, zaś ujemne kwoty korekt mogą być zaliczane przez podatników do kosztów uzyskania przychodów.

Wskazane skutki – jak się przyjmuje – następują w momencie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, w której rozliczana jest korekta (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 r., ITPB1/415-255/09/WM). A zatem przychody oraz koszty uzyskania przychodów wynikające z korekty rocznej dokonywanej za zakończony rok u podatników składających miesięczne deklaracje VAT-7 powstają w lutym kolejnego roku, zaś u podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7D powstają w kwietniu kolejnego roku.

 

Podstawa prawna:

art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

art. 14 ust. 2 pkt 7f i art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

art. 12 ust. 1 pkt 4g i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.