21 sierpnia 2014 r. opublikowana została ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości, której celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Jest to kolejne działanie rządu zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości poprzez obniżenie kosztów przygotowywania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez najmniejsze podmioty. W tym celu została wprowadzona definicja jednostki mikro, dla której zostały przewidziane znaczne uproszczenia.