Wskaźniki... Wskaźniki...

KASY REJESTRUJĄCE

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów zwolnił z powyższego obowiązku niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności, a zwolnienia te są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930).

Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich.

  • Z ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy, których obroty wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. Zwolnienie to jednak traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia). Zwolnienie stosuje się również do podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku i do końca tego roku nie przekroczą 20.000 zł z tytułu obrotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).
  • Z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
  • Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień pod pozycjami od 1 do 32, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą i korzystający ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, tracą prawo do zwolnienia po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80%.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, tracą prawo do zwolnienia ze względu na strukturę obrotów po upływie dwóch miesięcy od zakończenia sześciomiesięcznego okresu działalności, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy albo niższy niż 80% (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

 

 

 


 

 

Kwota zmniejszająca podatek

 

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek na 2012 r. ilustruje poniższa tabela.

 

Kwota zmniejszająca podatek

 

Miesięczna

 

46,33 zł

Roczna

556,02 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 

Podstawa prawna: 
- art. 27 ust. 1 ustawy z 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z  2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

 

 


 

 

 

Koszty uzyskania przychodu

 

2012 r. koszty uzyskania przychodu wynoszą:

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111,25 zł

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002,05 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139,06 zł

Rocznie

1.668,72 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502,56 zł

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku  koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2010 r. nr 51, poz. 307).

 

 


 

 

 

Skala Podatkowa na  2012r. w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

 

ponad    

 

           do

              

      85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

 

85.528 zł

 

 

14.839,02 zł32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

 

 


 

 

Zwolnienie podmiotowe z VAT

 

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT od  1.01.2013 do  31.12.2013

 


Lp.

Wyszczególnienie

2013 r.

 

1.

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

 

150.000 zł

 

2.

 

 

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

 

4.922.000 zł  
(1.200.000 euro)

 

3.

 

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

 

185.000 zł  
(45.000 euro)

 

4.

 

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

 

50.000 zł

 

5.

 

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

 

160.000 zł

 

 

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2012 r. mogą skorzystać drobni przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym:  150.000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wliczasz odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy powyżej ustaloną kwotę wówczas zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

Zwolnienie podmiotowe przysługuje również podatnikom rozpoczynającym w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

 


Od 2009 r. podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

 

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

 


 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Natomiast limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r. to 633 450 zł.

 


Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2013 r.

 

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2012, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł. Wobec tego w 2013 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 

  1. Będą mogli płacić podatnicy, którzy w 2012 r. uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (tj. 615.300 zł),
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150.000 euro (tj. 615.300 zł),

 

  1. Będą mogli płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2013 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania,

 

  1. Kwartalnie będą mogli płacić podatnicy, którzy w 2012 r. osiągną przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (tj. 102.550 zł),
  • w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro (tj. 102.550 zł).

 

W 2012 r. wynosi 150.000 euro. Kwotą graniczną jest:  661.680 zł

 

 

Utrata prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych następuje od początku roku podatkowego następującego po tym, w którym przychody te przekroczyły kwotę 150.000 euro. Dotychczas utrata prawa następowała już od następnego miesiąca po tym, w którym limit został przekroczony.

 

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b  ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

 

 


 

 

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane - ulga budowlana

 

Zwrot wydatków poniesionych na materiały budowlane dotyczy tych materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrosło z 7% do 22%, a od 1 stycznia 2011 r. - do 23%). Dowiedz się, jaki limit zwrotu obowiązuje dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r.

Komu przysługuje zwrot?

Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobie fizycznej w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Kwota zwrotu

 

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku o zwrot wydatków za materiały budowlane przypada w momencie obowiązywania VAT w stawce 23%, wtedy kwota zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r. wynosi:

1. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 32.686 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 14.008 zł

2. Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 26.693 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 11.440 zł

 

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku o zwrot wydatków za materiały budowlane przypadło w momencie obowiązywania VAT w stawce 22%, wtedy kwota zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r. wynosi:

1. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 32.954 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 14.123 zł

2. Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 26.693 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 11.440 zł

 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

 

 


 

 

Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

 

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju jest szczególnym rodzajem dostawy towarów, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy zakupu towarów od podatnika z innego państwa członkowskiego dokonuje polski podmiot, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Mechanizm opodatkowania tego rodzaju dostawy jest uzależniony od wysokości obrotów, jakie unijny sprzedawca osiągnął w danym roku z tego tytułu.

 

W 2012 r. dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju jeżeli całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku nie przekroczy w jednym roku podatkowym kwoty

160.000 zł

Reguła ta będzie miała zastosowanie, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

 

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).